Z RAZLIČNIH POTI V SLOŽNO BIVANJE

Predstavitev doma

Dom starejših občanov Fužine je javni socialno varstveni zavod, ustanovljen leta 2005. Osnovna dejavnost Doma je institucionalno varstvo oseb, starejših od 65 let in mlajših invalidnih oseb. V sklopu osnovne dejavnosti zagotavljamo:

 • Namestitev oz. bivanje v opremljenih eno, dvo in štiri posteljnih sobah
 • Redno zagotavljanje primerne in zdravstvenemu stanju prilagojene prehrane
 • Čiščenje prostorov, pranje in vzdrževanje perila
 • Osebno pomoč, socialno oskrbo in varstvo
 • Zdravstveno nego in osnovno ter specialistično ambulantno dejavnost
 • Fizioterapevtske storitve
 • Različne dejavnosti in aktivnosti, ki stanovalcem omogočajo aktivno, ustvarjalno in kakovostno  preživljanje prostega časa
 • Dnevno varstvo starejših
 • Naloge priprave okolja, družine in posameznikov na starost

Dom je sodobno urejen in lahko sprejme 171 stanovalk in stanovalcev, ki bivajo v enoposteljnih (26 sob), dvoposteljnih (56 sob), štiri posteljnih sobah (8 sob) in eni garsonjeri. Vse sobe so opremljene s kopalnico in sanitarijami. 

Sobe so razporejene v osmih bivalnih enotah. Vsaka bivalna enota je opremljena z dnevnim prostorom in čajno kuhinjo, ki je prilagojena potrebam stanovalcev na invalidskih vozičkih in je namenjena pripravi toplih napitkov, priboljškov, predvsem pa prijetnemu druženju.

Sklepanje novih prijateljstev, druženje s stanovalci in obiskovalci, kramljanje in prijazen klepet potekajo v letnem vrtu in prijetno urejeni kavarni.

Ob vzhodnem pročelju Doma se razteza urejen domski park brez arhitektonskih ovir, namenjen vsem stanovalkam in stanovalcem za sprostitev in dnevno rekreacijo na svežem zraku.

Predstavitev služb

SOCIALNA SLUŽBA

V socialni službi je zaposlena socialna delavka, ki daje bodočim stanovalcem vse informacije v zvezi s sprejemom v Dom in urejanjem potrebne dokumentacije. Pomaga novim stanovalcem in njihovim svojcem pri prilagajanju na domsko življenje, vodi osebno kartoteko in ostalo dokumentacijo stanovalcev Doma ter sklepa dogovore o izvajanju storitev.

Stanovalci in svojci se lahko ob stiskah in težavah s prošnjami, željami in pritožbami obračajo na socialno delavko, ki jim bo pomagala ali pa bo prošnje, predloge in pritožbe posredovala drugim pristojnim službam v Domu oziroma Komisiji za obravnavo vlog.

Socialna delavka sodeluje z ostalimi službami v Domu in se povezuje z drugimi institucijami izven Doma pri uveljavljanju posameznih pravic stanovalcev. Poleg individualnega dela s stanovalci, vodi tudi skupinske oblike pomoči.

V primeru izselitve iz doma ali smrti stanovalca pomaga pri urejanju postopkov, ki so s tem povezani.

SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

V okviru zdravstveno negovalne službe zagotavljamo stanovalcem Doma zdravstvenemu stanju potrebno oskrbo in zdravstveno nego.
Vodja službe zdravstvene nege in oskrbe ob sprejemu v Dom seznani stanovalca, svojce ali zakonitega zastopnika z organizacijo službe in z možnostmi, ki jih glede na razporeditev stanovalcev v kategorije oskrbe, lahko nudijo delavci zdravstvene nege in oskrbe. Merila za razvrščanje v kategorije oskrbe prejme stanovalec ob prihodu v Dom.

Zdravstveno nego in oskrbo v Domu izvajajo medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji in bolniške strežnice.

SLUŽBA PREHRANE

Skladno s programskimi opredelitvami pripravljamo v Domu hrano po načelih zdrave, varovalne prehrane.

Jedilnike načrtujemo mesečno. Prizadevamo si, da so hranilno uravnoteženi in pestro sestavljeni Pri načrtovanju jedilnikov sodelujemo z neposrednimi uporabniki - stanovalci, ki na sestankih Komisije za pregled jedilnika (Komisijo imenuje Svet stanovalcev in se sestane 1- krat mesečno) dajejo pripombe in predloge v zvezi z jedilnikom in prehrano.

Cilj medsebojnega sodelovanja je, da v čim večji meri zadovoljimo potrebe in želje stanovalcev v zvezi s prehrano.

Poleg običajne, starosti primerne hrane pripravljamo tudi dietno hrano (sladkorno, žolčno, želodčno, neslano,…) in hrano različne konsistence (mleto, miksano, tekočo)

Celodnevno prehrano enakomerno porazdelimo na 4 obroke ( zajtrk, kosilo, popoldanska malica, večerja), s primernimi presledki med posameznimi obroki. Hrano stanovalcem Doma postrežemo v centralni jedilnici, ali v bivalnih enotah oz. sobah.

DELOVNA TERAPIJA

Primarna naloga delovnega terapevta je, da vsakemu stanovalcu, ki ne zmore več opravljati vseh osnovnih dnevnih aktivnosti in izkaže željo po samostojnosti omogoči, da z uporabo ortopedskih pripomočkov, prilagoditvami in prilagojenimi terapevtskimi pripomočki ostanejo čim dlje samostojni in aktivni.

Animator v sodelovanju z delovno terapijo in drugimi službami v Domu zagotavlja, nudi in omogoča stanovalcem aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa. V ta namen organiziramo najrazličnejše družabne in kulturne prireditve ter aktivnosti, ki se jih stanovalci udeležujejo glede na svoje želje, potrebe ali predhodne izkušnje.

FIZIOTERAPIJA

V okviru fizioterapije skrbimo za ohranjanje, obnavljanje in izboljšanje telesnega zdravja stanovalcev, s poudarkom na rehabilitaciji po bolezni in poškodbah. Fizioterapijo predpiše izbrani zdravnik stanovalca ali zdravnik specialist fiziater.

Fizioterapija se izvaja individualno in v skupinah v za to namenjenem prostoru . Za stanovalce, ki se zaradi zdravstvenega stanja ne morejo udeleževati fizioterapije v tem prostoru se fizioterapija izvaja individualno po sobah.

RECEPTORSKA SLUŽBA

V recepciji stanovalec, svojci in drugi obiskovalci dobijo splošne informacije in informacije o nastanitvi stanovalcev po sobah ter prevzemajo obrazce za sprejem v Dom.

V recepciji se nahajajo:

 • knjiga pohval in pritožb
 • knjiga za obvešcanje vzdrževalca o okvarah in nujnih popravilih
 • knjiga za narocanje pedikerskih storitev

PRALNICA IN ŠIVALNICA

Pralnica je zadolžena za pranje in vzdrževanje domskega in osebnega perila stanovalcev, primernega za strojno pranje. V šivalnici Doma je proti plačilu možno naročiti šivanje in popravila oblačil.

Samostojni stanovalci zbirajo umazano perilo v posebej za to namenjeni vreči. Perilo odnašajo v pralnico delavke Doma. Stanovalci, ki želijo, lahko sami prinašajo perilo v pranje in ga prevzamejo v delovnem času šivalnice in sicer vse delovne dni od 8.30. do 9.30. ure.

Oprano in zlikano perilo se dvakrat tedensko dostavi stanovalcu v sobo.

Za zbiranje, transport in dostavo osebnega perila stanovalcev, ki niso samostojni je zadolženo negovalno osebje.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Služba vzdrževanja je zadolžena za popravila po sobah in skupnih prostorih ter za vzdrževanje okolice Doma.

Vse okvare v sobah ali skupnih prostorih stanovalci sproti javljajo v recepcijo Doma kjer se nahaja knjiga za obveščanje vzdrževalca o okvarah in nujnih popravilih.

Vzdrževalec je okvare dolžan odpraviti v najkrajšem možnem času ali poklicati ustrezno servisno službo.

RAČUNOVODSKA SLUŽBA

V okviru te službe se urejajo plačila storitev, ki jih Dom nudi stanovalcem. Storitve, ki jih stanovalcem nudi Dom so opredeljene v Dogovoru o vrsti, obsegu in trajanju storitev, ki ga stanovalec ali plačnik sklene z Domom pred prihodom v Dom.

Opravljene storitve se plačujejo za pretekli mesec na podlagi računa iz katerega je razvidno katere storitve in v kakšni višini so zaračunane.

Rok plačila je osem dni po izstavitvi računa. Račun se lahko plača s plačilnim nalogom, preko trajnega naloga pri banki ali v blagajni Doma.

Stanovalcu, ki prejema pokojnino na naslov Doma in mu stroške storitve v celoti ali delno krije občina, se izplača dodatek za kritje drobnih osebnih potreb (žepnina) v skladu z zakonskimi predpisi.
Izplačilo ostanka prejemkov in žepnine se izvrši do 5. v mesecu, v blagajni Doma.

Uradne ure v blagajni:
Ponedeljek, torek, sreda, petek : od 11. do 13. ure
Četrtek: od 11. do 13. ure in od 15. do 17. ure

Stanovalci, ki iz zdravstvenih ali drugih razlogov sami ne morejo prevzemati pokojnine in zanje tega ne urejajo njihovi svojci ali skrbnik, za prevzem pokojnine in poravnavo stroškov oskrbe lahko pooblastijo delavca v blagajni Doma. Blagajnik po pooblastilu stanovalca sprejema pokojnine in druge prejemke stanovalca in poravnava stroške oskrbe ter zagotovi izplačilo ostanka prejemkov.